Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

Điều khoản/Điều kiện

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi SHM Co Ltd

Xin vui lòng đọc điều này một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập trang Web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện xuất hiện bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang Web này.

SHM có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này mà không cần thông báo cho bạn. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang Web này sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện đã thay đổi.

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác được sở hữu và điều hành bởi ”SHM” hoặc các công ty liên kết của nó. Việc bạn sử dụng các trang web đó cấu thành sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện có trên các trang web đó.

Mọi thứ bạn nhìn thấy hoặc đọc trên trang Web này đều có bản quyền và được bảo vệ theo các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hoặc luật hiện hành nào. Bạn chỉ có thể sử dụng các tài liệu được hiển thị trên trang Web này cho mục đích phi thương mại, cá nhân, miễn là bạn giữ lại tất cả các thông báo bản quyền và quyền sở hữu khác có trên các tài liệu đó. Tuy nhiên, bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, tải lên, hiển thị, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào của trang Web này cho mục đích công cộng hoặc thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của SHM hoặc người cấp phép của SHM nếu có.

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp để tải xuống từ trang Web này (“Phần mềm”) đều là sản phẩm có bản quyền của SHM hoặc nhà cung cấp của SHM. Việc bạn sử dụng Phần mềm chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào có thể đi kèm hoặc được bao gồm trong Phần mềm. Không cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào trừ khi bạn đồng ý với thỏa thuận cấp phép đó.

Hành vi của người dùng

Bạn không thể sử dụng trang Web này để:

 • Thực hiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào có thể bị coi là tội phạm hình sự.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc bất kỳ mối liên kết nào với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

 • Đăng hoặc sử dụng bất kỳ chương trình máy tính nào có chứa vi-rút hoặc thành phần có hại khác.
 • Cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào.

 • Sử dụng thông tin trên trang Web này, toàn bộ hoặc một phần, vì mục đích kiếm lợi nhuận hoặc thương mại (cho dù thông qua sử dụng, tái sử dụng, sao chép, tải lên, tải xuống, truyền, bán, bán lại hoặc bất kỳ định dạng nào khác)

 • Thực hiện bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào mà SHM, theo quyết định riêng của mình, tin rằng vi phạm hoặc không phù hợp với nội dung hoặc tinh thần của Điều khoản sử dụng

Chính sách gửi ý tưởng không được yêu cầu

SHM hoặc bất kỳ nhân viên nào của SHM không chấp nhận hoặc xem xét các ý tưởng không được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các ý tưởng về sản phẩm, công nghệ, thiết kế hoặc quy trình mới hoặc các chiến dịch quảng cáo mới, chương trình khuyến mãi mới hoặc kế hoạch tiếp thị mới. Vui lòng không gửi bất kỳ tác phẩm sáng tạo gốc, mẫu, bản demo hoặc tác phẩm nào khác.
Bằng việc vẫn gửi chúng, bất chấp yêu cầu của chúng tôi là bạn không gửi cho chúng tôi ý tưởng hoặc tài liệu của mình, bạn đồng ý rằng:

 • ý tưởng hoặc tài liệu của bạn sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền.
 • SHM không có nghĩa vụ phải xem xét, xem xét hoặc sử dụng ý tưởng hoặc tài liệu của bạn.
 • Bạn cấp cho SHM giấy phép không hạn chế, không thể thu hồi để sử dụng, sao chép, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, truyền tải và phân phối các tài liệu hoặc thông tin đó và SHM có quyền tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà bạn gửi cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào bất cứ điều gì.

Từ chối bảo hành

Từ chối bảo hành

Mặc dù SHM sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đưa thông tin chính xác và cập nhật lên trang Web này nhưng SHM không đảm bảo về tính chính xác, bảo mật hoặc sự phù hợp của thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào. SHM từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm rằng trang Web này sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn (không có rủi ro hoặc không có vi-rút) hoặc không có lỗi, hoặc điều này Trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

SHM không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, trừng phạt hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang Web này.

SHM có quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ phần nào của trang Web này hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn việc cung cấp trang Web này hoặc bất kỳ phần nào của nó vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. SHM không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ thay đổi nào như vậy hoặc việc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn trang Web này hoặc bất kỳ phần nào trong đó vì bất kỳ lý do gì.

Phân tích truy cập

Trên trang web này, SHM phân tích thông tin truy cập bằng cách sử dụng Google Analytics. SHM chỉ sử dụng công cụ này để lấy tình hình truy cập. Bằng cách này, SHM sẽ không thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng tham khảo trang web của Google.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi các bên thứ ba độc lập (“Trang web liên kết”). Các Trang web Liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của SHM và SHM không chịu trách nhiệm về nội dung của các Trang web Liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào có trong các Trang web Liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang web đó. Việc bạn sử dụng các Trang liên kết bị chi phối bởi các điều khoản của thỏa thuận có thể đi kèm hoặc được đưa vào các Trang liên kết. SHM chỉ cung cấp những liên kết này cho bạn để thuận tiện và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không hàm ý SHM chứng thực các Trang web được liên kết hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào trên hoặc có sẵn từ các trang web đó. Việc liên kết của bạn tới bất kỳ Trang liên kết nào đều có nguy cơ do bạn tự chịu.

 • Thực hiện hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào có thể bị coi là tội phạm hình sự.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc bất kỳ mối liên kết nào với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  đăng hoặc sử dụng bất kỳ chương trình máy tính nào có chứa vi-rút hoặc thành phần có hại khác.
 • Cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào.
 • Thực hiện bất kỳ hành vi hoặc hoạt động nào mà SHM, theo quyết định riêng của mình, tin rằng vi phạm hoặc không phù hợp với nội dung hoặc tinh thần của Điều khoản sử dụng.