Gối đỡ bi côn 2 dãy model E-XTRA

Thông tin chi tiết

Kết quả hình ảnh cho dodge bearings model E-EXTRA Kết quả hình ảnh cho dodge bearings model E-EXTRA Kết quả hình ảnh cho dodge bearings model E-EXTRA

Product Detail
Compare

023000

P2B-E-103R TYPE E-XTRA
Bearing Series 103 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-3/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023001

P2B-E-104R TYPE E-XTRA
Bearing Series 103 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-1/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023002

P2B-E-106R TYPE E-XTRA
Bearing Series 107 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-3/8″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023003

P2B-E-107R TYPE E-XTRA
Bearing Series 107 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-7/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023004

P2B-E-108R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-1/2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023005

P2B-E-110R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-5/8″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023006

P2B-E-111R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-11/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023007

P2B-E-112R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-3/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023008

P2B-E-114R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-7/8″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023009

P2B-E-115R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-15/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023010

P2B-E-200R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023011

P2B-E-203R TYPE E-XTRA
Bearing Series 203 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-3/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023012

P2B-E-204R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-1/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023013

P2B-E-207R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-7/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023014

P2B-E-208R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-1/2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023015

P2B-E-211R TYPE E-XTRA
Bearing Series 215 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-11/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023016

P2B-E-212R TYPE E-XTRA
Bearing Series 215 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-3/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023017

P2B-E-215R TYPE E-XTRA
Bearing Series 215 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-15/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023018

P2B-E-300R TYPE E-XTRA
Bearing Series 215 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 3″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023019

P2B-E-303R TYPE E-XTRA
Bearing Series 307 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 3-3/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023020

P2B-E-304R TYPE E-XTRA
Bearing Series 307 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 3-1/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023021

P2B-E-307R TYPE E-XTRA
Bearing Series 307 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 3-7/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023022

P2B-E-308R TYPE E-XTRA
Bearing Series 307 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 3-1/2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023023

P4B-E-204R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type 4 BOLT PILLOW BLOCK
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-1/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023024

P4B-E-207R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type 4 BOLT PILLOW BLOCK
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-7/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023025

P4B-E-208R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type 4 BOLT PILLOW BLOCK
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-1/2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023026

P4B-E-211R TYPE E-XTRA
Bearing Series 215 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type 4 BOLT PILLOW BLOCK
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-11/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023027

P4B-E-212R TYPE E-XTRA
Bearing Series 215 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type 4 BOLT PILLOW BLOCK
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-3/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023028

P4B-E-215R TYPE E-XTRA
Bearing Series 215 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type 4 BOLT PILLOW BLOCK
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-15/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023029

P4B-E-300R TYPE E-XTRA
Bearing Series 215 SERIES

Product Detail
Compare

023076

WSTU-E-106R TYPE E-XTRA
Bearing Series 107 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, TOP ANGLE
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-3/8″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023077

WSTU-E-107R TYPE E-XTRA
Bearing Series 107 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, TOP ANGLE
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-7/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023078

WSTU-E-108R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-1/2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023079

WSTU-E-110R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-5/8″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023080

WSTU-E-111R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-11/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023081

WSTU-E-112R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-3/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023082

WSTU-E-114R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-7/8″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023083

WSTU-E-115R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-15/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023084

WSTU-E-200R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023085

WSTU-E-203R TYPE E-XTRA
Bearing Series 203 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-3/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023086

WSTU-E-204R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-1/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023087

WSTU-E-207R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-7/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023088

WSTU-E-208R TYPE E-XTRA
Bearing Series 207 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-1/2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023089

WSTU-E-211R TYPE E-XTRA
Bearing Series 211 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type TAKE-UP, WIDE SLOT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 2-11/16″

023093

F4B-E-103R TYPE E-XTRA
Bearing Series 103 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-3/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023094

F4B-E-104R TYPE E-XTRA
Bearing Series 103 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-1/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023095

F4B-E-106R TYPE E-XTRA
Bearing Series 107 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-3/8″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023096

F4B-E-107R TYPE E-XTRA
Bearing Series 107 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-7/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023097

F4B-E-108R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-1/2″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023098

F4B-E-110R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-5/8″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023099

F4B-E-111R TYPE E-XTRA
Bearing Series 111 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-11/16″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023100

F4B-E-112R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-3/4″
Split Housing NO
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

023101

F4B-E-114R TYPE E-XTRA
Bearing Series 115 SERIES
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Type FLANGE, 4 BOLT
Seal Type TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type SETSCREW
Shaft Size 1-7/8″

Sản Phẩm Liên Quan

Vòng bi INOX chịu nhiệt độ cao 250°C ~ 320°C
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: SWC-Germany
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Bánh răng Martin
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Martin-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Đĩa xích Martin
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Martin-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Ống lót Martin
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Martin-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Pulley Rãnh Martin
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Martin-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
McGill ( CRES ) Cam Follower vật liệu Inox SUS440
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: McGill-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Vòng bi gối đỡ Sealmaster Inox SUS316
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Sealmaster - USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Vòng bi gối đỡ Browning
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Browning-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Vòng bi lăn trụ Link Belt-USA
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Link Belt-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ